Бюджетна політика

Бюджетна політика є провідною складовою єдиної фінансової політики. Саме бюджетна політика тісно пов’язана з податковою, грошово-кредитною, валютною, інвестиційною політиками та відіграє провідну роль у забезпеченні економічної та соціальної стабільності.

Бюджетна система Профспілки ґрунтується на таких принципах:

1) єдності бюджетної системи – єдине регулювання бюджетних відносин, єдина бюджетна класифікація, єдність порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку та звітності;

2) збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;

3) самостійності забезпечується закріпленням відповідних джерел доходів бюджету, визначаються напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України;

4) повноти – до складу бюджету мають бути включені всі надходження та витрати бюджету, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів;

5) обґрунтованості – бюджет формується на реалістичних показниках та розрахунках надходжень та витрат;

6) ефективності та результативності – при складанні та виконанні бюджету має бути прагнення досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) субсидіарності – ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання послуг до їх безпосереднього споживача;

8) цільового використання коштів – кошти бюджету використовуються тільки на цілі, визначені бюджетом;

9) справедливості і неупередженості – будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу коштів;

10) публічності та прозорості інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, а також контролю за його виконанням.

Формування єдиної фінансової політики у Профспілці передбачає:

 • переорієнтацію профспілкових бюджетів усіх організаційних ланок Профспілки на виконання статутних та програмних завдань, посилення основних її захисних функцій;
 • акумулювання профспілкових коштів з метою розвитку інформаційної діяльності, зміцнення матеріальної бази;
 • посилення контролю за дотриманням керівниками підприємств, установ та організацій чинного законодавства  щодо своєчасного перерахування профспілкових внесків організаціям Профспілки у повному обсязі за заявами працівників та коштів на культурно-масову роботу;
 • здійснення заходів із зменшення навантаження на профспілкові бюджети через фінансування окремих витрат за рахунок коштів роботодавців шляхом внесення відповідних положень до колективних договорів;
 • пошук додаткових джерел фінансування бюджетів профспілкових  організацій для вирішення соціальних питань та виконання статутних завдань Профспілки;
 • забезпечення єдиних підходів в організації оплати праці, матеріального стимулювання, гарантій та пільг, визначення категорій посад працівників апаратів організацій Профспілки.

Аналіз звітного періоду свідчить, що основні витрати бюджету  Професійної спілки працівників державних установ України, обласних, районних організацій Профспілки були спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямків роботи Профспілки, а саме на:

 • підготовку та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу;
 • впровадження в практику профспілкової освіти сучасних інформаційнихтехнологій, активних форм і методів навчання (тренінгів, круглих столів,конференцій та ін.);
 • надання консультаційної допомоги представникам профспілкових організацій;
 • проведення навчання з охорони праці відповідальних осіб та керівників підприємств, установ, організацій та представників профспілок;
 • роботу з молодіжними профспілковими лідерами за окремими програмами;
 • впровадження гендерної політики в профспілки;
 • видання методичних посібників, брошур, буклетів та іншої друкованої продукції.

Фінансова діяльність профспілкових організацій усіх організаційних ланок Профспілки узагальнювалась на рахунках відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. Профкоми первинних організацій, райкоми та обкоми при організації та веденні бухгалтерського обліку керувались рекомендаціями щодо облікової політики, розробленими відповідно до вимог стандарту бухгалтерського обліку. Надходження коштів та іншого майна відображалось на рахунках залежно від джерел їх утворення, які можна поділити на:

 • цільові – надходять на фінансування конкретних програм, заходів.
 • нецільові – надходять без вимоги того, хто вносить ці кошти або майно, використовувати їх на будь-які конкретні цілі
 • пасивні доходи – це проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті;
 • доходи від проведення основної чи іншої статутної неприбуткової діяльності.

Профспілкові організації у звітному періоді, на початку кожного року, планували надходження конкретного виду коштів та їх витрачання на визначені кошторисом заходи.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання здійснювався за їх призначенням та джерелами надходжень. Отримані профспілковою організацією нецільові, пасивні доходи, а також доходи від проведення основної чи іншої статутної неприбуткової діяльності та із джерел інших, відображалися в бухгалтерському обліку з використанням відповідних рахунків.

Зазначена інформація базувалась на основі фінансових звітів від регіональних організацій Профспілки.

Профспілка щороку, при затвердженні бюджету на поточний рік, надає президії ЦК Профспілки порівняльний аналіз показників за попередній рік щодо надходження членських внесків від регіональних організацій.

Періодично на засіданні президії обговорюються питання щодо стану фінансової дисципліни організаціями Профспілки.

Протягом звітного періоду виконання дохідної та видаткової частини бюджету знаходились під постійним контролем президії ЦК Профспілки та ревізійної комісії. За звітний період, ревізійною комісією Профспілки було проведено 4 ревізії та надавались такі пропозиції, що стосувались:

 • дотримання фінансової дисципліни в організаціях Профспілки;
 • якості інформації, що  надається на запити ЦК профспілки;
 • порівняльного аналізу показників за кожен період щодо надходження членських внесків від регіональних організацій Профспілки у обсягах, встановлених рішенням VII з’їзду Профспілки.

З метою якісного використання коштів профспілкового бюджету в Профспілці здійснювалось навчання голів, головних бухгалтерів, скарбників. Так, за звітний період було проведено 30 семінарів по навчанню, 4 координаційні зустрічі та надавалась відповідна допомога та консультації з фінансових питань.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць