КОМЕНТАР ФПУ ДО ПОСТАНОВИ УРЯДУ № 1022 «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОШИРЕННЯ ДІЇ ГАЛУЗЕВОЇ (МІЖГАЛУЗЕВОЇ) УГОДИ, ОКРЕМИХ ЇЇ ПОЛОЖЕНЬ»

Коли постанова КМУ набирає чинності?

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 року № 1022 «Деякі питання поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, окремих її положень» (далі – постанова № 1022), якою затверджено Порядок поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, окремих її положень (далі – Порядок),  набирає чинності через 120 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану.

Чи всі діючі галузеві (міжгалузеві) угоди можна поширювати?

Ні, не всі. Пунктом 3 постанови № 1022 встановлено, що затверджений нею Порядок застосовується до галузевих (міжгалузевих) угод (далі – угоди), які укладені або до яких внесені зміни після набрання чинності цією постановою.

З метою поширення дії угоди, укладеної до набрання чинності постановою № 1022, сторони перевіряють її зміст на відповідність вимогам Порядку щодо поширення дії угоди і, у разі необхідності, вносять зміни і доповнення до неї з обов’язковою реєстрацією цих змін і доповнень реєструючим органом.

Які існують вимоги до поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, окремих її положень?

Пунктом 2 Порядку передбачено, що дія угоди, окремих її положень може бути поширена Мінекономіки (далі – реєструючий орган) на всіх роботодавців у разі:

1. отримання відповідного спільного звернення від суб’єктів сторін угоди;

2. укладення угоди відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» центральним органом (органами) виконавчої влади та репрезентативними суб’єктами сторін/сторони (у разі укладення угоди на двосторонній основі);

3. реєстрації угоди без зауважень реєструючим органом.

Чи може реєструючий орган відмовити у реєстрації угоди, це є порушення законодавства?

Відповідно до пункту 4 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 (зі зінами), реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів).

Водночас з цим, реєструючий орган відповідно до пункту 7 цього Порядку має право надавати рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства, що оприлюднюються на власному офіційному веб-сайті реєструючого органу.

Враховуючи, що однією із вимог поширення дії угоди є реєстрація угоди без зауважень реєструючим органом, пунктом 3 Порядку визначено, що у разі надання під час проведення реєструючим органом повідомної реєстрації зауважень та рекомендацій до положень угоди щодо приведення її положень у відповідність з вимогами законодавства такі зауваження та рекомендації повинні бути враховані її сторонами шляхом внесення змін і доповнень до угоди перед поданням реєструючому органу спільного звернення суб’єктів сторін щодо поширення дії угоди чи окремих її положень.

Особливості щодо поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, окремих її положень на окремих роботодавців

Порядком визначені вимоги щодо поширення дії угоди, окремих її положень:

1. Дія угоди поширюється у разі, коли у сфері дії її сторін перебуває 60 і більше відсотків середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом/видами економічної діяльності.

2. Дія угоди, окремих її положень, що поширена відповідно до цього Порядку, не поширюється на роботодавців, у яких кількість працівників не перевищує 10 осіб.

3. Дія угоди чи окремих її положень на підприємствах, в установах, організаціях державної та комунальної форми власності може бути поширена тільки за згодою органів, до сфери управління яких вони належать.

Дві перших вимоги відповідають положенням Рекомендації МОП щодо колективних договорів № 91 до Конвенції МОП про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів № 98, що ратифікована Україною, якими визначено, що при поширені дії колективних договорів законодавство країни може встановлювати вимоги щодо необхідності достатнього охоплення колективним договором, на думку компетентного органу влади. Таким компетентним органом є Мінекономіки України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, який відповідно до Порядку визначено реєструючим органом.

Пропонується не поширювати дію угоди, окремих її положень, що поширена відповідно до Порядку, на роботодавців, у яких кількість працівників не перевищує 10 осіб, у зв’язку із необхідністю зменшити навантаження на суб’єктів мікропідприємництва. Класифікація суб’єктів господарювання визначеною статтею 55 Господарського Кодексу України.

Інформація щодо середньооблікової кількості штатних працівників формується щомісячно за результатами державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці».

Щодо вимоги про поширення дії угоди, окремих її положень на підприємствах, в установах, організаціях державної та комунальної форми власності за їх згодою.

Відповідно до статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках – учасники товариства.

Згідно зі статті 75 Господарського кодексу України органи, до сфери управління яких входять державні комерційні підприємства, надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, до 1 вересня року, що передує планованому, зведені показники фінансових планів та фінансові плани у розрізі окремих державних комерційних підприємств, які входять до сфери їх управління. Аналогічна вимога закріплена статтею 75-2 Господарського кодексу України для некомерційних державних підприємств.

Отже, реалізація положень угоди напряму залежить від закріплення у фінансових планах відповідних показників та згоди органу управління.

Які є вимоги до звернення для поширення дії угоди?

Відповідно до пункту 5 Порядку, затвердженого постановою № 1022, для поширення дії угоди суб’єкти сторін угоди подають реєструючому органу спільне звернення у формі оригіналу паперового документа або у формі оригіналу електронного документа з накладеними електронними підписами з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних документів, електронного документообігу та електронних довірчих послуг, або у формі електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою, що складається у довільній формі, та повинна містити:

назву угоди, номер та дату повідомної реєстрації угоди;

пропозиції щодо поширення дії всіх чи окремих положень угоди (у разі поширення дії окремих положень угоди – зазначаються пункт/пункти угоди та наводиться їх текст);

пропозиції щодо дати, з якої пропонується поширити дію угоди, окремих її положень (з урахуванням строку, необхідного для процедури інформування, передбаченої пунктом 7 Порядку);

визначені код/коди та назву виду/видів економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» для поширення на роботодавців, що провадять свою діяльність за таким/такими видами економічної діяльності;

контактні дані (місцезнаходження, адресу електронної пошти, номер телефону).

За рішенням суб’єктів сторін угоди спільне звернення про поширення дії угоди чи окремих її положень може бути надіслане уповноваженими представниками суб’єктів сторін угоди. У такому разі до реєструючого органу подається копія відповідного рішення суб’єктів сторін угоди.

За достовірність поданої реєструючому органу інформації відповідальність несуть суб’єкти сторін угоди.

Чи відповідає абзац 3 пункту 6 Порядку, затвердженого постановою № 1022, Закону України «Про соціальний діалог в Україні»?

Абзац 3 пункту 6 Порядку, затвердженого постановою № 1022, встановлює, що суб’єкти профспілкової сторони та сторони роботодавців вважаються репрезентативними для цілей цього Порядку, якщо на момент підписання угоди рішення про оцінку відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності було прийнято Національною службою посередництва і примирення в установленому порядку та є чинним в межах строку, визначеного частиною другою статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється відповідно Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями один раз на п’ять років.

Отже, положення постанови № 1022 узгоджується із нормами Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Водночас, в умовах воєнного стану гостро постало питання щодо проведення процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) і на національному рівні, де відповідно до п. 3.5. Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) від 21.07.2011 № 73, перевірка оцінки відповідності критерію репрезентативності щодо чисельності здійснюється шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

Відсутність у НСПП можливості проведення вибіркових перевірок суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців окремих областей України, які пов’язана з низкою об’єктивних причин, що унеможливлює прийняття об’єктивних та неупереджених рішень Комісією НСПП:

– знищенням, пошкодженням приміщень та документації суб’єктів у регіонах, де велись/ведуться активні бойові дії;

– відсутністю зв’язку із певними керівниками осередків в областях, які долучились до захисту кордонів України у складі Сил територіальної оборони та Збройних Сил України;

– перебуванням окремих керівників суб’єктів сторін соціального діалогу за кордоном,

– релокацією певних підприємств з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони.

У зв’язку з цим Національна служба посередництва і примирення своїм наказом від 12.07.2022 № 51 «Про продовження строку дії свідоцтв про відповідність критеріям репрезентативності» встановила, що строк дії свідоцтв про відповідність критеріям репрезентативності, виданих суб’єктам сторін профспілок і організацій роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях, термін дії яких закінчується в період дії воєнного стану, а також поданих до розгляду з 01.01.2022 по 24.02.2022 вважати такими, що продовжили свою дію на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування, а у разі необхідності та за згодою сторін соціального діалогу, на строк до одного року.

Управління соціального діалогу та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць