ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА З ЙОГО ТРУДОВИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

Статтею 31 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) заборонено вимагати від громадянина виконання роботи, не обумовленої його трудовим договором.

Відповідно до статті 29 КЗпП, встановлено обов’язок роботодавця повідомляти працівників про їх права та обов’язки до початку роботи.

За частиною першою статті 21 КЗпП, трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації (далі – підприємство) або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з виконанням норм внутрішнього трудового розпорядку підприємства, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

Частиною четвертою статті 21 КЗпП передбачено, що в умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин, визначеного главою III-Б КЗпП, трудовий договір є основним засобом регулювання трудових відносин працівників та роботодавців (власників приватних підприємств), у яких кількість працівників або рівень оплати праці відповідає критеріям, встановленим статтею 49-5 КЗпП.

Таким чином, трудові обов’язки працівника визначаються в трудовому договорі ( якщо його укладено у письмовій формі), та/або у посадовій інструкції.

Звертаємо увагу, що зазвичай, трудові обов’язки працівника розробляються роботодавцем на підставі особливостей штатного розпису та кваліфікаційних характеристик, що визначають перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді (професії), та забезпечують єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад (професій).

До початку роботи роботодавець повинен ознайомити працівника, з його трудовими обов’язкамиПідпис працівника у трудовому договорі або у посадовій інструкції засвідчує, що працівник ознайомлений з трудовими обов’язками.

Запис про ознайомлення з посадовою інструкцією робиться або на самій інструкції на останньому аркуші з підписом працівника: «З посадовою інструкцією ознайомлений (дата, підпис)» або на наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу (призначення на посаду).

За відсутності підпису працівника у трудовому договорі або у посадовій інструкції, вважається, що він не ознайомлений з ними, і, відповідно, порушено умови статті 29 КЗпП.

За порушення законодавства про працю юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Щодо відповідальності працівника

Працівник повинен мати відповідну кваліфікацію, тобто здатність виконувати такі завдання та обов’язки, що визначається його рівнем освіти та спеціалізації.

Особливого значення кваліфікаційні навички набувають при виконанні робіт пов’язаних з підвищеною небезпекою, у зв’язку з чим потребують додаткових знань, підвищення кваліфікації, проходження відповідного навчання, та отримання сертифікатів, дипломів тощо. Це пов’язано з тим, що відсутність певної кваліфікації може привезти до створення небезпечних ситуацій як для інших людей, так і для самого працівника.

Відповідно до частини першої статті 130 КЗпП, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

Отже, відповідальність працівника – це виконувати ту роботу, стосовно якої він має відповідну кваліфікацію, знання, навички, досвід роботи тощо.

Зміна обов’язків працівника під час трудових відносин

Без наявності підпису працівника в змінених трудовому договорі чи посадовій інструкції під час вже виниклих трудових відносин вважається, що відсутнє підтвердження про доведення до відома працівника факту про оновлення його трудових обов’язків.

Крім того, зміна трудових обов’язків працівника у трудовому договорі та у посадовій інструкції є зміною істотних умов праці у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці (за наявності підстав), тому, відповідно, необхідно при їх запровадженні застосовувати порядок, передбачений частиною третьою стаття 32 КЗпП. Тобто про таку зміну необхідно повідомити працівника не пізніше, ніж за два місяці.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 3 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103 КЗпП, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

Висновки

Таким чином, обов’язковим є ознайомлення працівника з його трудовими обов’язками як до початку роботи при працевлаштуванні, так і при зміні трудових обов’язків під час вже чинних трудових відносин, при цьому трудові обов’язки можуть міститись як у трудовому договорі, так і у посадовій інструкції залежно від форми трудового договору.

Джерело https://www.kadrovik.ua/content/pro-vazhlyvist-oznajomlennya-pratsivnyka-z-jogo-trudovymy-obov-yazkamy

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць