Цивільно-правовий договір vs. трудовий договір?

Цивільне законодавство налічує широкий спектр видів цивільно-правових договорів (ЦПД): договір про надання послуг, договір підряду тощо. Укладення цивільно-правового договору є офіційним оформленням правовідносин, проте особа не є працівником у розумінні трудового законодавства.

            При укладенні ЦПД, необхідно звернути увагу на наступні його особливості, що відрізняють його від трудового:

1 ) Винагорода ⇎ Заробітна плата

Якщо ви працюєте за ЦПД, то вам сплачують винагороду, а не заробітну плату. Це означає, що вимоги щодо виплати заробітної плати не поширюються на вас. Так, відсутні вимоги щодо мінімальної суми винагороди, щодо регулярності її виплати. Усі вказані деталі зазначаються в договорі і регулюються лише ним. Також підставою для виплат може бути  акт виконаних робіт (наданих послуг).

2) Охорона праці

Працюючи за ЦПД особа зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника). Згідно з положеннями Цивільного кодексу за цивільно-правовим договором сторони рівноправні і замовник не зобов’язаний забезпечувати іншій стороні належні та безпечні умови праці, якщо інше не встановлено договором, можливе лише добровільне страхування. Особи, які працюють на умовах трудового договору, підлягають страхуванню від нещасного випадку, оскільки  відповідно до вимог законодавства на всіх підприємствах, в установах, організаціях для працівників повинні бути створені безпечні і нешкідливі умови праці.

3) Наявність соціальних та трудових гарантій 

Якщо особа працює за цивільно-правовим договором, то вона позбавлена права на оплачувану відпустку, на нарахування компенсації за невикористані дні відпустки, на проведення індексації заробітної плати тощо. Проте, особа має право на право на оплату тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

4) Оформлення, організація робочого місця 

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівника також під розписку інформують про умови праці, роз’яснюють  права й обов’язки, надають робоче місце. Підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує та виконує свою роботу.

5) Розірвання договору

Трудовий договір може бути припинено тільки в порядку та у випадках, передбачених КЗпП. Про звільнення робиться запис у трудовій книжці, який засвідчується підписом посадової особи і печаткою підприємства. Порядок і наслідки розірвання цивільно-правового договору визначаються самим договором, домовленістю сторін або законом. Запис про розірвання (припинення) цивільно-правового договору до трудової книжки не вносять.

6) Відповідальність сторін

У разі порушення працівником обов’язків трудового договору його може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Крім того, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Відповідальність виконавця роботи за порушення ЦПД насамперед має встановлюватися самим договором (пеня, штраф тощо). У трудових відносинах такі види санкцій не допускаються.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць