Робота над законопроєктами, нормативно-правовими актами

Окремий, важливий аспект роботи Профспілки – це опрацювання законодавчих та нормативних актів, які регулюють трудові відносини профспілковців.

Важливою складовою захисту права членів Профспілки на гідну працю та гідне життя є сприяння створенню законодавчої бази для забезпечення безперешкодної діяльності Профспілки. У зв’язку з цим зусилля ЦК  у звітному періоді  були спрямовані на:

 • опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів;
  • відстоювання позиції Профспілки при підготовці нового трудового законодавства, інших соціально значущих законів;
  • налагодження стабільної співпраці з народними депутатами України, іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи для забезпечення реалізації законодавчих пропозицій Профспілки;
  • співпрацю з НАДС, міністерствами та відомствами, органами державної влади та місцевого самоврядування щодо посилення правового захисту державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування тощо.

Ця робота потребує скурпульозного та аналітичного підходу. За звітний період опрацьовано 676 таких актів, що на 367 більше, як у попередньому звітному періоді (309 – у попередньому звітному періоді). Серед них – 89% щодо внесення змін у законодавство, яке регулює трудові права та соціально-економічні інтереси членів Профспілки.

Упродовж звітного періоду особлива увага приділялася роботі над проєктами щодо:

 • внесення змін до Закону України «Про державну службу»;
 • прийняття нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 • законів України про Державний бюджет України ;
 • Закону України «Про пенсійну реформу» щодо недопущення збільшення пенсійного віку жінок;
 • Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зокрема щодо оплати праці, соціальних гарантій, терміну введення закону в дію);
 • Закону України «Про працю»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади» та інших.

Представники Профспілки взяли активну участь (входили до складу спільних робочих комісій  ФПУ, робочих груп, створених за ініціативою Національного агентства державної служби України, Міністерства соціальної політики та інших державних органів) у роботі над законопроєктами у сфері державної служби, місцевого самоврядування, оплати праці, трудового законодавства, пенсійного забезпечення, діяльності профспілок тощо.

У звітному періоді із 676 нормативно-правових актів – 116 склали  закопроєкти. При чому, якщо у 2016 році  було опрацьовано 14 проєктів законів, то за 9 місяців 2020 року виконавчим апаратом Профспілки було  опрацьовано 43 законопроєкти.  Для роботи над найбільш важливими  проєктами залучались організації усіх рівнів Профспілки і напрацьовані пропозиції враховувались при  підготовці остаточних висновків.

Профспілка тримає на постійному контролі проходження всіх варіантів проектів законів України «Про  державну  службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» та контролює включення до них своїх принципових зауважень та доповнень.

 Так, вже у 2016 році до Профспілки на погодження зайшли перші варіанти проектів змін до нового Закону України «Про державну службу» та інші законопроєкти, які регулюють діяльність посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування. Пропоновані документи несли звужуючий, а  інколи дискримінаційний характер по відношенню до прав та гарантій державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Особливо це стосувалося питань пенсійного забезпечення, виплати надбавок, премій тощо. Окрім цього, опрацьовувались законопроекти  щодо окремих питань  національної поліції, прокуратури, судів, служби зайнятості та посадових осіб місцевого самоврядування.

Серед найбільш важливих для членів Профспілки у 2016 році були опрацьовані наступні законопроекти.

Законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про національну поліцію» щодо  діяльності  Професійної спілки працівників національної поліції», реєстраційний № 3853, по якому  03.03.2016 Профспілкою були направлені зауваження щодо  суперечності пропонованих змін до статті 10 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо рівності профспілок перед законом.

Стосовно проєкту Закону України «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку застосування  відповідальності до посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування», реєстраційний №3689, 03.03.2016  Профспілка висловила заперечення проти намагання авторів законопроекту перекласти цивільно-правову (майнову) відповідальність держави та територіальної громади на посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, що не відповідає статті 2 Цивільного Кодексу України, згідно з якою посадові особи цих органів не є суб’єктами цивільного права. І, як пропозицію, запропоновано започаткувати, у першу чергу, відповідальність політичних осіб за прийняті рішення, які завдали шкоди державі, суспільству, громадянам.

Також Профспілкою 21.04.2016 не погоджено проєкт Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо скасування пенсійних привілеїв», реєстраційний № 4505, оскільки авторами було передбачено зменшення розміру пенсійного забезпечення державних службовців.

За результатами опрацювання проєкту Закону України «Про державну службу» 02.09.2016 було направлено до СПО ряд суттєвих зауважень, а саме  щодо положень про додатковий заробіток державними службовцями у робочий та позаробочий час; зняття обмежень в роботі понад нормованого робочого часу; спірності віднесення посад голів райдержадміністрацій  до категорії «Б», а голів районних адміністрацій у м.Києві  до категорії «А»; відзначено про ризики щодо  подальшого функціонування системи професійного навчання  та інші. Також були подані пропозиції по внесенню змін у статті 41, 43, 50, 51 щодо  роботи понад установлену тривалість робочого дня лише за згодою працівника,  неможливості  зміни істотних умов державної служби у зв’зку зі зменшенням фонду оплати праці, доплат за наукові ступені та за звання «заслужений», переведення працівника в одному державному органі на посади в межах 9-7 груп оплати праці без конкурсу.

07.11.2016 були направлені пропозиції до Федерації профспілок України пропозиції по опрацьованих ще  одних змінах до Закону України «Про державну службу», асаме щодо вилучення з проєкту положення про обмеження при виплаті пенсій працюючим пенсіонерам на державній службі на рівні 85%, а також  позбавлення права на отримання  пенсій працюючим пенсіонерам на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах передбачених спеціальними законами («Про державну службу», «Про прокуратуру, «Про судоустрій і статус суддів» тощо).

*************************************************************

У 2017 році, серед 118  нормативно-правових актів, було опрацьовано 13 законопроєктів.

Так, 28.03.2017 до СПО  були направлені пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення посадового окладу (тарифної ставки) залежно від розміру мінімальної заробітної плати)», №6146-доопр., щодо встановлення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах  юрисдикція яких поширюється на територію одного або декількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлено на 1 січня календарного року.  Однак, пропозицію не було враховано. Разом з тим,  станом на 2020 рік,  Профспілці вдалось відстояти відповідний посадовий оклад у розмірі двох прожиткових мінімумів.

11.04.2017 Профспілкою було погоджено проект Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі №151». Однак, незважаючи на активну роботу Профспілки у питаннях необхідності прийняття запропонованого проекту, пройшовши практично всі процедурні етапу розгляду та опрацювання,  з ряду  причин, у тому числі і політичних, законопроект не передано на розгляд до Верховної Ради України і Конвенція МОП №151 залишається не ратифікованою.

По законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду(контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення», реєстраційний №6489,  03.05.2017 було направлено зауваження щодо неузгодженостями між першою та другою частинами статті 259 КЗпП України  стосовно  суб’єктів, уповноважених здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю.

11.07.2017 було опрацьовано та погоджено Профспілкою проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України».

*************************************************************

У 2018 році було розглянуто 15 законопроєктів серед 142 нормативно-правових актів, які надійшли на погодження Профспілкою.

Закопроєктом, яким фактично пропонувалось порушити презумпцію невинуватості, що передбачена статтею 62 Конституції України, став проєкт Закону  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності превентивних антикорупційних механізмів», реєстраційний №7431, який розглянуто Профспілкою 22.01.2018. Запропоновані зміни до статті 41 КЗпП  щодо додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника за певних умов. Зокрема, це мало стосуватись тих працівників, члени сім’ї яких мають непогашену або не зняту судимість за вчинення корупційного злочину. Профспілкою висловлено необхідність вирішення піднятих питань лише у правовий спосіб та непогоджено зазначений проєкт.

02.02.2018  Профспілкою були підготовлені та направлені до СПО пропозиції по проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції»  щодо  встановлення  фактичної відповідальності особі, якою протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду, пов’язану з виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  не передано в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права та щодо відтермінування терміну подачі декларації для осіб, які припиняють державну службу за ініціативою роботодавця. Проте зазначені пропозиції Профспілки  щодо зміни термінів подачі декларацій при звільненні, знайшли підтримку лише у 2019 році у наказі Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 грудня 2019 року № 168/19.

У проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби», реєстраційний №7528, пропонувалось  вилучити із статті 25 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» положення про те, що статус посадових осіб архівних установ  визначається згідно Закону  України  «Про державну службу», а також вилучити положення щодо зарахування для журналістів до стажу державної служби  періоду роботи  у комунальних закладах органів місцевого самоврядування. Профспілка не погодила зазначені пропозиції і визначила їх такими, що погіршують становище трудових прав та соціально-економічних інтересів членів Профспілки.

18.06.2018 року Профспілкою опрацьовано проєкт Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування», реєстраційний №8369
. Зокрема,  Профспілкою вказано, що пропоновані зміни є фактично  новою редакцією закону,  і що ряд положень потребують суттєвих доопрацювань. Це стосується, зокрема, принципових питань щодо визначення органів, які встановлюють перелік посад  працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування, також потребують перегляду підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності, які у пропонованій редакції надають можливість довільно трактувати норми закону.

12.12.2018  Профспілкою опрацьовано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції» та надано ряд зауважень та пропозицій. Зокрема, вже вкотре  Профспілкою наголошено про  необхідність встановлення фактичної відповідальності особі, якою протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду, пов’язану з виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  не передано в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права.

*************************************************************

2019-й рік  ознаменувався  своєрідними  «гонками по вертикалі» у питаннях прийняття, а потім – відміни, а потім – знову прийнятя Кабінетом Міністрів України постанови  про скорочення працівників районних державних адміністрацій. Це також внесення у «турборижимі» змін до Закону України «Про державну службу», це – чисельні проекти нормативно-правових актів від суб’єктів законодавчої ініціативи   щодо нових підходів до оплати праці працівників бюджетної сфери, нової  Концепції реформування оплати праці державних службовців, внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», проекту нового закону про професійні спілки та інші.

Серед 155 нормативно-правових актів, які надійшли на опрацювання Профспілкою у 2019 році – 31 склали законопроекти (що на 17 більше, ніж у 2016 році).

Найбільш важливими у питаннях захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів членів Профспілки були 8 проектів нормативно-правових актів щодо оплати праці членів Профспілки, які були опрацьовані з відповідними зауваженнями і пропозиціями , у т.ч. за участю регіональних організацій Профспілки.

Зокрема, це  проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці працівників бюджетних установ», реєстраційний №10070  від 22.02.2019) , «Про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги»» (реєстраційний №10076 від 21.02.2020),  «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» (реєстраційний №1175-2 від 16.09.2019), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо оптимізації механізмів визначення розмірів окремих видів грошових доходів, внесення змін у закони «Про оплату праці», «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів») від 10.10.2019,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з реалізації вимог Конституції та міжнародного права щодо  питань мінімальних гарантій в оплаті праці» (реєстраційний №2378 від 05.11.2019), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зміни підходів застосування прожиткового мінімуму при визначенні розмірів заробітної плати та запровадження розміру штрафної ставки та розрахункової одиниці» від 03.12.2019, «Про внесення змін до розділу  VI «Прикінцеві і перехідні положення Бюджетного кодексу України щодо мінімального розміру посадового окладу» від 03.12.2019 та проекту Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та затвердження плану заходів щодо її реалізації від 22.07.2019.

Окрім цього,  Профспілкою, у т.ч. за участю регіональних організацій Профспілки,  опрацьовано  законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстраційний №1223 від 02.09.2019). В пропозиціях і зауваженнях, зокрема, відзначено про необхідність доопрацювання пропонованої редакції з урахуванням  нових суб’єктів місцевого самоврядування відповідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад” та на встановлення посадового окладу для службовців органів місцевого самоврядування на рівні не менш як 70% в структурі заробітної плати. Також вказано на  дуже низький пропонований мінімальний посадовий оклад V групи оплати праці службовців органів місцевого самоврядування  у розмірі 1,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

************************************************************

У 2020 році, вперше, за всі роки існування профспілкового руху, довелось працювати в умовах всеукраїнського карантину, приймати нестандартні рішення у питаннях правового захисту, громадського контролю за охороною праці та інших, що покладені на Профспілку статутними  нормами.

Так, за 9 місяців 2020 року, Профспілкою розглянуто 129 нормативно-правових актів, зокрема 43 з них – склали законопроєкти, що на 12 більше, ніж за 12 місяців  2019 року, і на 29 більше, ніж за 12 місяців 2016 року.

Серед опрацьованих законопроектів, проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстраційний №2681), який розглянуто за участю регіональних організацій Профспілки,  не погоджено  як такий, що містить низку положень, що суттєво порушують міжнародні норми  та національне законодавство, значно погіршуючи права профспілок та їх членів.

Профспілка також взяла активну участь у акції протесту30 червня 2020 року, організованою за ініціативи ФПУ, шодо зняття з розгляду зазначеного законопроекту. Окрім цього, члени Профспілки підтримали електронну петицію до президента України щодо не розгляду законопроєкту №2681. Спільні дії профспілок стали результатом відкладення його розгляду .

Проєкт Закону України «Про медіацію» (реєстраційний №2706)  також не погоджено до розгляду, так як пропоновані законопроектом зміни до процесуальних кодексів мають точковий характер та не забезпечують системне впровадження інституту  медіації на законодавчому рівні. Відповідний проєкт було відкликано. Натомість, 15.07.2020 року Верховною Радою України прийнято у першому читанні проєкт Закону про медіацію (реєстраційний №3504), який  Профспілка не отримувала для опрацювання.

22 січня та 25 лютого 2020 року Профспілкою розглянуто законопрєкти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму» (реєстраційний №2720 від 13.01.2020) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення розміру заробітної плати посадовим особам органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств»(реєстраційний №3034) від 07.02.2020. За результатами підготовлено відповідні пропозиції та зауваження, зокрема вказано на відсутність нормативного алгоритму обрахунку «розрахункової  одиниці, що унеможливлює надання обґрунтованості зазначеного показника та зазначено, що пропозиція встановити мінімальний оклад (тарифну ставку) у розмірі не меншому за 50 відсотків мінімальної заробітної плати  суперечить статті 43 Конституції України. І, як результат – 04.03.2020 законопроєкт №2720 було відкликано, а законопроект №3034 залишено без руху.

16.06.2020 Профспілкою детально опрацьовано  проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення  проходження державної служби» (реєстраційний № 3748). Зокрема,було підтримано  необхідність врегулювання окремих питань щодо проходження державної служби, особливо внесення змін у ті діючі положення Закону «Про державну службу», які, порівняно з працівниками інших галузей, значно звужують трудові права державних службовців. Також схвалено зміни до частини 3 статті 87 проєкту щодо повернення переважного права залишення на роботі при звільненні за ініціативою роботодавця для окремих  категорій працівників.

Серед зауважень Профспілки до  пропонованих змін – не відновлення права на надання згоди виборного органу первинної профспілкової організації при звільненні державних службовців за ініціативою роботодавця, дублювання норми, яка вже виписана у Кодексі законів про працю про те, що не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованих звільнень первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, необхідність інформування профспілки за 60 календарних днів. Також внесено пропозиції по ряду процедурних питань.

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розроблено та направлено 22.06.2020  на опрацювання проєкт Закону України «Про правовий режим загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР». Профспілкою підтримано законодавчу ініціативу  щодо необхідності визначення суб’єктів права власності майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього СРСР.

Разом з тим, констатовано, що пропонованими п’ятьма  статтями  законопроекту не виконано вимоги Постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 №3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», не враховано, що до 24 серпня 1991 року майно, розташоване на території України мало різне походження, було придбане і побудоване як за рахунок держави, так і за рахунок інших юридичних осіб, членських внесків тощо, не взято до уваги до якої форми власності відноситься майно громадських об’єднань (організацій), не взято до уваги, зокрема, що правові засади створення і діяльності таких організацій різні і відповідно придбане чи набуте майно має різні форми власності.

 Профспілкою не погоджено проект Закону України «Про правовий режим загальносоюзних громадських об’єднань(організацій) колишнього Союзу РСР» та запропоновано  його доопрацювання з врахуванням диференційованого підходу до походження майна.

25.06.2020 Профспілкою розглянуто законопроєкт «Про працю» та зауважено, що у питаннях укладення трудових договорів за новими стандартами, у разі звільнення за ініціативою роботодавця, надання відпусток, відпочинку, оплати праці, вбачається  порушення гарантованих конституційних норм, зокрема, статті 22 Конституції України  щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод та норм міжнародного ратифікованого законодавства.

Окрім цього наголошено, що проектом грубо знівельовано роль профспілок у захисті трудових прав. Повноваження профспілок, надані Конституцією,  чиним трудовим законодавством, законодавством про оплату праці, про відпустки, профспілковим законодавством абсолютно проігноровані у пропонованому проєкті. Профспілкою наголошено, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання, як такий, що значно звужує обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у порівнянні з чинним національним та міжнародними ратифікованими  законодавствами.

Також, у січні 2020 року, голова Профспілки Ю. Піжук  виступив щодо  зазначеного проєкту закону під час у зустрічі у Міжнародному будинку профспілок, у Брюсселі, з широким колом представників міжнародних профоб’єднань, глобальних профспілок, національних профцентрів, представниками Будапештського офісу МОП, перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі (Бельгія). Зокрема, наголосив, що окрім загроз, які несе в собі прийняття нового трудового законодавства України, порушення ряду міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною та директив Європейського Союзу, передбаченими в рамках Угоди про Асоціацію, українська влада налаштована вороже щодо профспілок, як представників інтересів працюючих, підкреслив ситуацію яка склалась навколо державних службовців, випадки дискримінації та порушення трудових прав і гарантій цієї категорії працівників.

************************************************************

Робота над  нормативно-правовими актами потребувала виключно фахового аналітичного підходу. У роботі Профспілки, у звітному періоді, зазначені питання були одними з пріоритетних.

Профспілка брала активну участь у розгляді матеріалів засідань президії та Ради ФПУ з питань майнового комплексу ФПУ, унітарних підприємств, створених ФПУ, статутів благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок», Учбово-спортивної бази «Спартак», Центру незалежних експертиз з охорони праці, типової форми контрактів з керівниками унітарних підприємств, Положення про оренду майна, створення юридичних осіб, договорів оренди майна тощо.

Протягом звітного періоду організації Профспілки розглянули більше 100 індивідуальних та колективних звернень територіальних  організацій  Профспілки, звернень громадян з правових питань.

 Профспілкою здійснювалося листування з органами державної влади, міністерствами, відомствами, територіальними організаціями Профспілки з приводу незаконного звільнення членів Профспілки або звільнення з чисельними порушеннями законодавства про працю (недотримання порядку звільнення у разі ліквідації, скорочення чисельності або штату працівників на підприємстві, не проведення остаточного розрахунку належних виплат в день звільнення), порушення прав організацій Профспілки, недотримання гарантій, невиплати компенсацій за невикористану відпустку, надання роз’яснень положень чинного законодавства, сприяння у вирішенні питань та інше.

Протягом звітного періоду ЦК Профспілки  взаємодіяв з адміністрацією двох президентів України, чотирма складами уряду, Верховною Радою України двох скликань.

За цей час з питань, які стосуються соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілкою направлено 4 звернення президенту України; 25 –Кабінету Міністрів України; 18 – Верховній Раді України (у т.ч. парламентським комітетам і депутатським фракціям), 1317 – народним депутатам України. Щодо взаємодії Профспілки з адміністрацією та офісом президентів України, то вона зводилась до направлення звернень з питань соціально-економічних інтересів членів Профспілки та позицій Профспілки щодо прийняття актів, що погіршують становище працівників та профспілок.

Профспілка брала активну участь у 9 парламентських слуханнях, які організовували протягом звітного періоду Комітети Верховної Ради України. Профспілка також взаємодіяла з парламентськими фракціями усіх політичних партій в питаннях розгляду нормативно-правових актів, які стосуються трудових прав та соціально економічних інтересів членів Профспілки.

 Співпраця з органами державної влади та їх посадовими особами  у питаннях обговорення та напрацювання пропозицій по пропонованих суб’єктами законодавчими ініціативи актами здійснювалась ЦК  як безпосередньо, так і на національному рівні у рамках соціального діалогу за участю представників держави, об’єднань профспілок і роботодавців.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць