Спільний проект «Розвиток державного сектору в Україні» з Профспілкою державних службовців Швеції

З 2006 року Профспілка державних установ України співпрацює з Профспілкою державних службовців Fackfӧrbundet ST. Проект співпраці здійснюється завдяки підтримці Шведської агенції з міжнародного розвитку та співробітництва SIDA та Об’єднання профспілкового руху Швеції заради безпеки та співпраці Union to Union.

Аплікаційною формою проекту у 2011-2012 було передбачено проведення навчань для молоді, метою яких було залучення їх у Профспілку. Важливою частиною цієї роботи було проведення семінарів з лідерства за участі шведських тренерів, підтримка профспілкової молоді, щоб створити нову мережу профспілкових лідерів та поділитись досвідом профспілкової роботи. Результатом стало створення 12 молодіжних рад при регіональних організаціях Профспілки, а до статуту профспілки було внесено зміни, серед яких включення голів молодіжних рад до виборних органів профспілки відповідного рівня з правом голосу.

У 2014-2016 роках реалізовувався проект «Розвиток державного сектору України», у рамках якого навчено 268 профспілкових активістів. Головною метою цього етапу реалізації співпраці була спроба зміни у погляді на профспілку, а саме від споживацького до солідарного.

У 2017 році було охоплено навчанням 302 особи, переважно представників Київської області.

В результаті наступних перемовин зі шведською стороною, було прийнято рішення про початок нового етапу проекту та зосередження зусиль розбудови нової форми системи профспілкового навчання, що було закладено в основу Аплікаційної форми проекту «Розвиток державного сектору в Україні 2018-2022» та Угоди про співпрацю між Профспілкою працівників державних установ України та Профспілкою державних службовців Швеції FАСKFORBUNDET ST, підписаної у березні 2018 року.

Тож, за 11 років співпраці з Профспілкою державних службовців Швеції саме цей етап реалізації проекту є принципово новим з точки зору підходу до організації впровадження, цілей та завдань. Вперше стратегією впровадження проекту було визначено побудову сталої навчальної структури Центру профспілкових знань та його регіональних представництв, з метою забезпечення безперервного та єдиного процесу навчання з єдиними стандартами, рівнем викладання.

Відповідно до консультацій зі шведською стороною задля реалізації нового етапу проекту передбачалось створення профспілкової мережі навчальних центрів, які здійснюватимуть навчання профспілкового активу та постійне підвищення кваліфікації тренерів, а також – вивчення і поширення кращого досвіду діяльності профспілок з питань навчання спілчан, посилення мотивації профспілкового членства, здійснення рекрутингу.

У рамках проекту досягнуто домовленості, що інституційною базою для навчання у Профспілці є Центр профспілкових знань, який було створено у 2018 році та впроваджена робота чотирьох його регіональних представництв: Західного (м. Івано-Франківськ), Східного (м. Кремінна), Південного (м. Скадовськ), Північного (м. Чернігів).

Постановою президії ЦК Профспілки від 06.06.2018 №П-11-1 було затверджено:

 •  Основні засади організації навчання профспілкового активу у Профспілці в рамках реалізації проекту «Розвиток державного сектору в Україні»;
 •  Положення про Навчально-методичну раду Профспілки – консультативно-дорадчий орган, що створений з метою координації діяльності Центру профспілкових знань, його регіональних представництв, розробки пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення єдиної системи підготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу. До складу ради увійшли заступник голови Профспілки, завідувач відділом навчання, координатор проекту від Профспілки, голови регіональних організацій Профспілки, які є координаторами регіональних представництв, викладачі профспілкових навчальних закладів;
 •  Персональний склад координаторів регіональних представництв Центру профспілкових знань, що дозволило залучити регіональні організації профспілки до активної діяльності в рамках реалізації проекту;
 •  Положення про тренера Профспілки, яким визначено офіційний статус тренера Профспілки;
 •  Персональний склад тренерської мережі Профспілки (21 особа).

Таким чином, завдяки проведеній роботі, Центр профспілкових знань став організаційної формою системи навчання у Профспілці, та здійснює свою роботу як безпосередньо, так і через свої регіональні представництва: Західне, Східне, Південне, Північне.

Органiзацiя навчальних заходів за спільним проектом з Профспілкою державних службовців Швеції здійснюється відповідно до Матриці активності Аплікаційної форми Проекту «Розвиток державного сектору в Україні» на 2018-2022 рр., яка укладається та погоджується кожного року під час планувальної зустрічі та проведення перемовин з шведською стороною.

Органiзацiя навчання здійснюється виконавчим апаратом Профспілки, технічне забезпечення його проведення – регіональними представництвами Центру.

Протягом звітного періоду діяльність Центру (м. Київ) була зорієнтована на підвищення кваліфікації тренерів, а також навчання і підвищення кваліфікації голів регіональних, територіальних організацій Профспілки, працівників апаратів регіональних організацій Профспілки, членів ЦК Профспілки. Організація навчання цієї категорії слухачів здійснювалась безпосередньо виконавчим апаратом ЦК Профспілки, а також залученими фахівцями з числа професорсько-викладацького складу вищих учбових закладів, бізнес-тренерів. Виконавчий апарат Профспілки узагальнює потреби у навчанні з урахуванням пропозицій регіональних організацій Профспілки та формуватиме навчальні групи для навчання, зокрема у регіональних представництвах Центру.

На базі регіональних представництв Центру профспілкових знань здійснюється навчання голів первинних профспілкових організацій, членів виборних органів організацій Профспілки, активістів молодіжних рад за програмою «Базовий курс навчання профактиву» (15 навч. год., тривалістю 2 дні). Регіональними організаціями, на базі яких створені представництва Центру профспілкових знань, здійснюється:

 • підготовка пропозицій щодо потреб у навчанні серед профспілкового активу;
 • залучення тренерів Профспілки до викладання;
 • організаційно-технічний супровід навчального процесу (вирішення питань пов’язаних з проживанням, харчуванням;
 • забезпечення наявності приміщення, оснащеного належними технічними засобами, для проведення навчання тощо);
 • розробка методичних матеріалів.

Для забезпечення узгодження дій в організації навчального процесу впроваджується діяльність координаторів регіональних представництв з числа працівників апаратів регіональних організацій (1 особа на кожне представництво).

Для координації роботи в регіональних представництвах визначені координатори з числа працівників регіональних організацій Профспілки, на базі яких функціонують регіональні представництва Центру.

Протягом 2018-2020 років навчальний процес здiйснювався у таких формах: навчальнi заняття, самостiйна робота, дистанційне навчання. Під час навчання, як правило, використовуються мультимедійне обладнання, фліпчарт, інтернет-зв’язок тощо.

У процесі проведення навчання здійснюється опитування, анкетування учасників щодо їх очікувань від навчання, оцінки початкової ситуації у первинній профспілковій організації, яку вони представляють та опитування після проведення навчання з виявлення змін поглядів членів профспілки на профспілкові цінності, підвищення спроможності навчених голів первинних профспілкових організацій у захисті соціально-економічних та трудових прав членів профспілки.

З метою уніфікації програми навчання за темою базового курсу навчання профактиву сформовано орієнтовний тематичний план модулів в обсязі 15 навчальних годин (1 навч.год. становить 60 хв.), зміни та доповнення до якого затверджуються Навчально-методичною радою Профспілки. Кожен модуль складається з тем, які вибудовуються у логічно-змістовній послідовності викладу матеріалу та визначається обсяг його аудиторних годин.

У 2018 році випущено першу навчальну програму «Програма базового курсу навчання профактиву за проектом «Розвиток державного сектору в Україні», а також робочий зошит до неї. Таким чином профспілкова система навчання отримала методичне-забезпечення навчального процесу. Навчальна програма складається з 7 модулів:

          Модуль 1. Історія профспілкового руху.

          Модуль 2. Організаційна робота.

          Модуль 3. Правовий захист членів Профспілки. Охорона праці.

          Модуль 4. Соціальний діалог та колективно договірна робота.

          Модуль 5. Фінансова робота.

          Модуль 6. Інформаційна робота та комунікація.

Модуль 7. Психологія та особистісний розвиток

Загальний час навчання за базовим курсом складає 15 годин.

В результаті побудови сталої системи профспілкового навчання у порівняні з попереднім етапом реалізації проекту (2014-2016) за 2018-2020 роки реалізації проекту за базовим курсом навчання профактиву було збільшено кількість профактивістів, що пройшли навчання на 56,7%:

З наведеної діаграми можемо бачити, що побудова сталої системи навчання дозволила збільшити кількість навчених профактивістів та підвищити охоплення навчанням. Збільшення кількості навчених профактивістів за програмою базового курсу навчання профактиву у 2018-2020 роках стало можливим за рахунок кількості передбачених заходів згідно Матриці активності Аплікаційної форми проекту, та навчання на базі чотирьох регіональних представництв Центру профспілкових знань.

Крім того, регіональні представництва Центру профспілкових знань проводять навчання за окремими темами для різних категорій профактиву.

Однією з найважливіших складових побудови сталої системи профспілкового навчання є розвиток власної тренерської мережі Профспілки. За звітний період було приділено велику увагу підвищенню кваліфікації, навичок викладання, залученню нових тренерів. До роботи у проекті залучаються тренери Профспілки, які отримали базовий курс профспілкових знань у попередні роки, та мають певний досвід навчання профспілкового активу у регіонах, представники шведської Профспілки Fackfӧrbundet ST, міжнародних організацій (за згодою).

Для впровадження іноземного досвіду профспілкового навчання та опанування новітніми методиками профспілкового викладання використовується досвід колег-тренерів з Профспілки державних службовців Швеції. За звітний період 2018-2020 років було значно збільшено кількість тренінгів за участю шведських колег. Так тренери Профспілки взяли участь у семінарах та тренінгах для тренерів профспілки, які проводились шведськими колегами та стосувались історії розвитку профспілкового руху в Швеції, колективно-договірного регулювання, соціальних медіа в профспілковій роботі, планування профспілкового навчання. Зокрема, протягом 2018-2020 рр. до викладання проекту долучились 5 шведських тренерів, керівників профільних департаментів Профспілки державних службовців Швеції: Карін Брюнзель, міжнародний секретар Профспілки державних службовців Швеції, Мікаель Андерссон, омбудсмен, тренер Профспілки державних службовців Швеції, Магнус Рунстен, координатор міжнародної роботи, тренер Профспілки державних службовців Швеції, Жаннет де Стефано, керівник відділу навчання, тренер Профспілки державних службовців Швеції, Анна Вікман, керівник відділу комунікацій, тренер Профспілки державних службовців Швеції.

Всього у семінарах та тренінгах із шведськими колегами за період 2018-2020 років взяли участь 175 профактивістів Профспілки.

Також, у 2019 році завдяки зусиллям Профспілки під час перемовин зі шведською стороною, було прописано можливість залучення до викладання фахових викладачів, в тому числі з числа професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів. Результатом стало залучення до викладання за проектом Ольгу Петроє, директорку Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України, доктора наук з державного управління, доцента; Миколу Журбу, доктора філософських наук, професора, майстера-тренера швейцарсько-українського проекту DOCCU, головний редактор журналу “Virtus”, голову ГО «Соборність».

Побудова сталої системи профспілкового навчання не можлива без залучення до навчального процесу голів та штатних працівників регіональних організацій профспілки,членів ЦК. Тому, в рамках нового етапу реалізації проекту було прийнято рішення проводити спеціальні семінари з підвищення кваліфікації профспілкових кадрів спеціально для цієї категорії. У 2018-2020 роках було проведено 7 семінарів за участі 201 особи, а також 1 тренінг для членів ЦК Профспілки за участі тренера Профспілки державних службовців Швеції, в якому взяло участь 75 осіб.

Спільна робота щодо розбудови сталої системи профспілкового навчання за проектом «Розвиток профспілкових знань» триває. Під час планувальної зустрічі щодо подальшої реалізації проекту у травні 2019 року разом з шведськими колегами Карін Брунзель та Магнусом Рунстеном, було обговорено проведення Форуму профспілкових активістів «Майбутнє Профспілки» за участі шведської делегації (жовтень 2019), а також матрицю активності проекту на 2020-2022.

За результатами планувальної зустрічі, проведеної зі шведськими колегами у березні 2020 року у режимі Zoom-конференції, узгоджено основні документи для наступного періоду реалізації проекту: оновлено аплікаційну форму, матрицю активності та результатів, матрицю ризиків, відповідальності, підготовлено проекти бюджетів на 2020-2022 рр.

Таким чином, протягом 2016-2020 рр. було побудовано нову систему навчання в Профспілці працівників державних установ України. Вироблення подальших стратегічних кроків з удосконалення сталої системи профспілкового навчання, поглиблення співпраці та обміну досвідом, відповідно до аплікаційної форми проекту та перемовин із шведською стороною, було обговорено під час проведення у жовтні 2019 року Форуму профспілкового активу: «Профспілка: кроки в майбутнє». Резолюцією Форуму профспілкового активу запровадження системного навчання профактиву було визначено однією з перспектив розвитку профспілкового руху.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць