Минуле: 2015-2020 роки

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

Соціальний діалог як головний інструмент захисту соціально-економічних прав членів профспілки

Соціальний діалог – це важливий компонент належного державного управління та важливий інструмент реалізації соціальної політики держави. В Україні діють чотири рівні соціального діалогу, а саме: національний, галузевий

Контроль за виконанням галузевих та регіональних угод

В рамках соціального діалогу та партнерства Профспілкою проводиться робота щодо контролю за виконанням галузевих та регіональних угод. Так, за звітний період було проведено 12 засідань спільних робочих комісій Сторін Галузевих угод з підбиття підсумків

Співпраця з комітетами Верховної Ради України, народними депутатами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

За звітний період Профспілкою, підготовлено та направлено низку звернень, листів, що стосувалися свободи, гарантій та трудових прав працівників різних сфер, а саме: 25 звернення – Кабінету Міністрів України; 17- Верховній Раді України

Діяльність Лабораторії соціального діалогу

З метою сприяння розбудові дієвої, відкритої, інклюзивної, інтегрованої. багаторівневої системи соціального діалогу у діяльності Профспілки у жовтні 2019 на Форумі «Профспілка: кроки у майбутнє» була проанонсована, а у червні 2020 року створена Лабораторії соціального діалогу.

Колективно-договірна робота

Заходи щодо організаційно-методичного та консультативного забезпечення укладання колективних договорів в організаціях Профспілки

Загальновизнаним базовим інструментом регулювання колективних трудових відносин, забезпечення соціально-економічних прав та інтересів працівників є колективний договір. Головним завданням Профспілки є збереження й розвиток колективних договорів

Контроль за укладанням та виконанням колективних договорів

Контроль за виконанням колективних договорів, проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. За узагальненою інформацією, що готувалась в рамках підготовки питання до розгляду V пленумом ЦК Профспілки

Дії Профспілки щодо захисту трудових прав та
соціально-економічних інтересів її членів

Участь у розробці соціально-економічних програм, спрямованих на захист членів Профспілки

Впродовж звітного періоду Профспілка брала активну участь в опрацюванні (в рамках соціального діалогу) соціально-економічних програм, спрямованих на захист спілчан. Особлива увага приділялась програмі «Ефективне врядування»

Звернення до вищих органів державної влади, місцевого самоврядування з питань забезпечення дотримання трудових прав та соціально-економічних інтересів найманих працівників

Регулювання оплати праці в Україні цілком узгоджується з міжнародною практикою, здійснюється на державному і колективно-договірному рівнях та спрямоване на виконання заробітною платою відтворювальної та стимулюючої функцій

Колективні дії щодо захисту соціально-економічних прав та щодо індивідуальних та колективних трудових спорів

Питання колективних дій завжди було і залишається актуальним для профспілок, адже у спільних діях відображається основний принцип профспілок: «В єдності – наша сила!». Упродовж звітного періоду Профспілка брала участь у 26 акціях протесту

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА РОБОТА

Організаційна структура Профспілки, розвиток та зміцнення спроможності Профспілки

Одним із найвагоміших показників ефективної діяльності профспілок, і Профспілка працівників державних установ України не є виключенням, є чисельність їх членів. Протягом звітного періоду виборними органами

Удосконалення форм і методів організаційної роботи, узагальнення і поширення кращих досвідів роботи

У звітному періоді основні напрямки організаційної роботи Профспілки були спрямовані на зміцнення організації, як на центральному, так і на регіональному та територіальному рівнях. Зокрема – це зміцнення профспілкової солідарності і єдності

Стан дотримання статутних норм щодо реалізації виборними органами Профспілки своїх повноважень

VІІ з’їзд Профспілки затвердив склад Центрального комітету Профспілки (далі – ЦК) у кількості 75 осіб. За звітний період з об’єктивних причин вибуло 11 осіб. За звітний період з об’єктивних причин вибуло 11 осіб.

Надання правової допомоги членам Профспілки, проведення методично-консультативної роботи, розгляд звернень членів Профспілки

Одним з основних елементів забезпечення соціально-економічного та правового захисту членів Профспілки є організація та надання правової допомоги. Забезпечення функціонування цілісної системи правового захисту членів Профспілки

Робота над законопроєктами, нормативно-правовими актами

Окремий, важливий аспект роботи Профспілки – це опрацювання законодавчих та нормативних актів, які регулюють трудові відносини профспілковців. Важливою складовою захисту права членів Профспілки на гідну працю

Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства: про працю, про охорону праці

Станом на 01.10.2020 року фахівців з правових питань у штаті регіональних організаціях налічується 5 осіб. Дещо краща ситуація стосовно громадських інспекторів праці. Так, в організаціях Профспілки у 2019 році працювали 676 інспекторів праці

Бюджетна політика

Бюджетна політика є провідною складовою єдиної фінансової політики. Саме бюджетна політика тісно пов’язана з податковою, грошово-кредитною, валютною, інвестиційною політиками та відіграє провідну роль у забезпеченні економічної та соціальної стабільності.

РОБОТА З ПРОФСПІЛКОВИМИ КАДРАМИ ТА АКТИВОМ

Організація навчання профактиву

Важливість кадрової політики та профспілкового навчання було визначено пунктом 5.2. Програми дій Профспілки на 2015-2020. Відповідно до ст.87 Статуту Профспілки працівників державних установ України навчання профспілкового активу є одним

Побудова сталої системи профспілкового навчання в рамках спільного проекту «Розвиток державного сектору в Україні» з Профспілкою державних службовців Швеції

З 2006 року Профспілка державних установ України співпрацює з Профспілкою державних службовців Fackfӧrbundet ST. Проект співпраці здійснюється завдяки підтримці Шведської агенції з міжнародного розвитку та співробітництва SIDA та Об’єднання

Центр профспілкових знань «Basis» та його регіональні представництва

Інституційною базою для навчання у Профспілці є Центр профспілкових знань «Basis» (м. Київ), який було відкрито 20 травня 2019 року. Діяльність Центру зорієнтована на підвищення кваліфікації тренерів, а також навчання і підвищення кваліфікації голів

Навчання профактиву регіональними організаціями Профспілки

Залучення до навчального процесу Профспілки регіональних організацій є важливою складовою побудови не лише сталої, але й ефективної системи профспілкового навчання.Загалом можна відмітити зростання показників проведення навчальних заходів та охоплення навчанням на базі регіональних організацій профспілки.

Поширення кращого досвіду роботи, конкурси

Поширення кращого досвіду роботи з питань проведення профспілкового навчання сприяє не лише ефективному розвитку та вдосконаленню навчальних програм, але і стимулює до створення дієвої, сучасної системи профспілкового навчання.

Нагородження як інструмент стимулювання профспілкового активу

Відзнаками Профспілки відзначаються члени Профспілки, профспілкові працівники, у тому числі колишні, трудові, аматорські, творчі колективи, представники всеукраїнських та міжнародних профоб’єднань і організацій, соціальні партнери

МІЖНАРОДНА РОБОТА

Представництво Профспілки у міжнародному профспілковому русі

Міжнародна діяльність Профспілки працівників державних установ України здійснюється відповідно до ст. 99 Статуту Профспілки та Програми дій Профспілки на 2015-2020, якими було визначено основні орієнтири міжнародної роботи, на яких зосереджено увагу

Зміцнення і розвиток зв’язків із закордонними профспілками, які входять до Інтернаціоналу громадського обслуговування (PSI)

Профспілка працівників державних установ України як активний учасник міжнародного профспілкового руху є членом глобальної федерації профспілок – Інтернаціоналу громадського обслуговування (PSI).

Діяльність в рамках Європейської федерації профспілок громадського обслуговування та її постійних комітетів

Профспілка є активним учасником європейського міжнародного профспілкового руху в рамках Європейської федерації профспілок громадського обслуговування. Голова Профспілки є членом постійних

Обмін делегацією, обмін інфомацією

В рамках двохсторонніх угод передбачено заходи з обміну досвідом профспілкової роботи, спільні навчальні семінари та інші активності, що сприятимуть розвитку

Проведення семінарів, конференцій, «круглих столів»

роведення спільних заходів за участю міжнародних партнерів є не лише платформою для обміну досвідом, але можливістю отримати нові знання про форми і методи профспілкової роботи, профспілкові цінності. У грудні 2016 року проведено міжнародний круглий стіл

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

Представництво молоді в організаціях профспілки. Розвиток молодіжної профспілкової мережі

Відповідно до ст. 8 Статут Профспілки працівників державних установ України та Програми дій Профспілки на 2015-2020 сприяння розвитку молодіжного руху в Профспілці, залучення студентської, працюючої молоді до роботи виборних органів Профспілки

Комунікативна складова участі молодіжного крила в діяльності Профспілки

Головною метою роботи Молодіжної ради Профспілки у 2016–2020 рр. стало підвищення комунікації, мотивації, активності профспілкової молоді, членів Молодіжної ради Профспілки та Молодіжних рад регіональних організацій Профспілки

ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВА ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Участь Профспілки у заходах, що здійснюються ФСТ «Спартак» та у співпраці з іншими добровільними об’єднаннями

Популяризація фізичної культури та здорового способу життя є одним з невід’ємних спектрів роботи Профспілки, який здійснюється з метою підтримки активного способу життя, згуртування та зміцнення здоров’я спілчан

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одним з важливих напрямків, визначених Програмою дій Профспілки, є удосконалення інформаційної діяльності профспілки. Так відповідно до ст. 8 Статуту Профспілки інформування членів про діяльність Профспілки та про діяльність профспілкових об’єднань відбувається через друковані, електроні засоби масової інформації , інші комунікаційні засоби. Питання інформаційної роботи слухались на засіданнях президії ЦК Профспілки: «Про інформаційну роботу Профспілки» П-7-1 від 07.06.2017; «Про стан виконання постанови президії ЦК Профспілки від 07.06.2017 № П-7-1 «Про інформаційну роботу Профспілки»» №П-13-1 від 27.11.2018. З метою впровадження кращого досвіду інформаційної роботи завідувач відділу навчання, інформаційного забезпечення та міжнародного співробітництва пройшла стажування та навчання на базі Профспілки державних службовців Швеції. Так під час стажування було отримано знання щодо можливостей використання нових інформаційних технологій та ресурсів для проведення анкетування, опитувань, запровадження електронної бази електронних адресів та створення автоматичних інформаційних повідомлень з урахуванням віку, місця роботи та вподобань членів Профспілки, вивчення питань мотивації, роботи кол-центру, молодіжної роботи, організації навчання, адміністрування та технічний дизайн веб-сайту, робота через соціальні мережі. Основним напрямом інформаційної роботи, на якому було зосереджено увагу протягом 2016-2020 років, – є продовження пошуку ефективних каналів охоплення членів профспілки, впровадження нових програмних продуктів в інформаційну роботу (графічних та відео редакторів, формування електронних розсилок, тощо). Пріоритетними завданнями з інформаційної роботи залишаються: – продовження адміністрування та вдосконалення веб-ресурсу, соціальних медіа; – проведення кампаній з адвокації; – створення інформаційної продукції за окремими тематиками; – створення та ефективна робота Діджитал-центру Профспілки. З врахуванням сучасних тенденцій для покращення інформаційної взаємодії, відповідно до постанови президії ЦК Профспілки «Про стан виконання постанови президії ЦК Профспілки від 07.06.2017 № П-7-1 «Про інформаційну роботу Профспілки»» №П-13-1 від 27.11.2018 голові Профспілки, головам регіональних організацій забезпечити використання та придбання (у разі необхідності) сучасних технічних засобів з метою забезпечення дистанційного проведення нарад, робочих зустрічей, навчань профспілкового активу.

Інформаційні кейси Профспілки

Інформаційний кейс Профспілки працівників державних установ України складається з: офіційного веб-сайту, сторінок в соціальних мережах, інформаційних та друкованих матеріалах. Крім того, значна увага приділяється організації ефективної взаємодії між центральним та регіональними комітетами у сфері інформаційної діяльності.

Офіційний веб-сайт Профспілки

Головним інформаційним каналом Профспілки працівників державних установ України є офіційний веб-сайт. За звітний період було здійснено ребрендінг, змінено дизайнерську та технічну платформу веб-сайту, з врахування сучасних тенденцій та потреб. У 2018 році було запущено та презентовано

Соціальні медіа – комунікаційний майданчик

У 2016-2020 роках роботі з соціальними медіа приділялась велика увага, враховуючи сучасні тенденції та вплив соціальних мереж на формування суспільної думки. Було взято курс на створення якісного та інформативного контенту, покращення зворотного зв’язку

Інформаційна та рекламна продукція

Окремою складовою інформаційних кейсів та забезпечення профспілкової діяльності є випуск корпоративної та іміджевої продукції. За звітний період випуск такої продукції став одним із пріоритетів, оскільки це є зовнішнім виразом організації

Використання онлайн-сервісів у профспілковій роботі. Месенджери та комунікатори – інструмент профспілкової взаємодії

З 2016 року взято курс на використання месенджерів та комунікаторів для оперативної та ефективної взаємодії. За звітний період Профспілкою розпочато роботу над покращенням сервісів, в частині вивчення досвід впровадження мобільних додатків

Новітні форми вивчення думки членів Профспілки та профспілкового активу з питань профспілкової роботи

З 2018 року було змінено підходи до вивчення думки членів профспілки та використання отриманих даних у роботі, а саме замість паперових носіїв почали використовувати електронні форми Google. У процесі профспілкової роботи почали проводити опитування

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць